Manteision bod yn weithgar

 
 • Cysgu’n well
 • Ystwytho’r cymalau a chryfhau’r esgyrn
 • Helpu i reoli pwysau
 • Gwella cydbwysedd a chydsymud
 • Cryfhau’r cyhyrau
 • Gwella cylchrediad
 • Cynorthwyo gyda’r system dreulio
 • Helpu i wrthsefyll peswch ac annwyd
 • Gwella hyder a hunan-fri
 • Gwella tymer a lleihau gorbryder
 • Ffordd wych o gael gwared ar straen ac adfywio
 • Cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd
 • Cynyddu egni
 • Mynd i leoedd newydd ymhell ac agos
 • Bod yn yr awyr agored a mwynhau’r awyr iach
 • Cymryd hoe fach …

Mae bod yn weithgar ar lefel fwy dwys (cyflymach) yn arwain at ragor o fanteision, fel gwella cylchrediad a’r ffordd y mae’r galon a’r ysgyfaint yn gweithio a gall wella rhai cyflyrau iechyd fel …

 • Lleihau’r risg o glefyd coronaidd y galon
 • Atal a rheoli diabetes
 • Lleihau pwysedd gwaed a’i reoli
 • Lleihau’r risg o strôc a rhai mathau o ganser
 • Lleihau a rheoli gordewdra
 • Cynnal symudedd a byw’n annibynnol
 • Gwella a diogelu’r ymennydd
 • Lleihau’r risg o osteoporosis
 • Lleihau a rheoli poen yn sgil arthritis.