Sep 272019
 

Walking for Wellbeing Co-ordinator – Carmarthenshire

(Closing Date 15 Oct 2019)

30-Month Fixed Term Contract Opportunity

The Carmarthenshire 50+ Forum wishes to let a thirty month fixed term contract for the provision of a part-time (22 hours per week) Walking for Wellbeing Co-ordinator for Carmarthenshire.

The Forum, through its Walking Well Carmarthenshire programme, is a partner in the West Wales Walking for Wellbeing (WWWW) project, a project funded by the Welsh Government’s Healthy and Active Fund,

The WWWW project aims to establish sustainable walking groups based at GP surgeries and similar settings. These will provide opportunities for social prescribers to refer people who would benefit from leading a more active life. The project also aims to develop a model that may be replicated across Wales and, as such, requires qualitative and quantitative date and other information to be collected from participants.

Working alongside similar posts in Pembrokeshire and Ceredigion, you will play an exciting and key role in developing and delivering a new approach to improving public health and reducing the pressure on NHS Wales. The contract is expected to begin in November 2019 and last for 30 months. An extension to 36 months may be possible depending upon the availability of funds.

Contractors will be entirely responsible for their own tax, pension etc. affairs and will need to have appropriate liability etc insurance in place. Payments under the contract will be made monthly against invoices and are subject to satisfactory performance, In addition to the primary sum payable under the contract (£1150 per calendar month) necessary travelling and other approved expenses also will be met.

The job description and person specification are attached. Applications not exceeding six sides of A4 are invited, showing the applicant’s relevant experience, how they fit the person specification and how the applicant would initially approach the tasks specified. Further information is available by email to walkingwellcarmarthenshire@gmail.com or by contacting the overall WWWW Project Manager, Graham Peake, on 01646 624861.

Closing Date for Applications: 15 October 2019

Applications should be sent by email to walkingwellcarmarthenshire@gmail.co

Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin

Cydlynydd Cerdded er Lles – Sir Gaerfyrddin

Cyfle Contract Tymor Penodol 30 Mis

Mae Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin yn dymuno gadael contract tymor penodol tri deg mis ar gyfer darparu Cydlynydd Cerdded er Lles rhan-amser (22 awr yr wythnos) ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Mae’r Fforwm, trwy ei raglen Walking Well Sir Gaerfyrddin, yn bartner ym mhrosiect Cerdded er Lles Gorllewin Cymru (WWWW), prosiect a ariennir gan Gronfa Iach ac Egnïol Llywodraeth Cymru,

Nod prosiect WWWW yw sefydlu grwpiau cerdded cynaliadwy wedi’u lleoli mewn meddygfeydd a lleoliadau tebyg. Bydd y rhain yn darparu cyfleoedd i ragnodwyr cymdeithasol atgyfeirio pobl a fyddai’n elwa o fyw bywyd mwy egnïol. Nod y prosiect hefyd yw datblygu model y gellir ei efelychu ledled Cymru ac, o’r herwydd, mae’n ofynnol casglu dyddiad ansoddol a meintiol a gwybodaeth arall gan gyfranogwyr.

Gan ysgrifennu ochr yn ochr â swyddi tebyg yn Sir Benfro a Ceredigion, byddwch yn chwarae rhan gyffrous ac allweddol wrth ddatblygu a darparu dull newydd o wella iechyd y cyhoedd a lleihau’r pwysau ar GIG Cymru. Disgwylir i’r contract ddechrau ym mis Tachwedd 2019 a pharhau am 30 mis. Efallai y bydd estyniad i 36 mis yn bosibl yn dibynnu ar argaeledd arian.

Bydd contractwyr yn gwbl gyfrifol am eu materion treth, pensiwn ac ati eu hunain a bydd angen iddynt fod ag yswiriant atebolrwydd ac ati priodol ar waith. Gwneir taliadau o dan y contract yn fisol yn erbyn anfonebau ac maent yn destun perfformiad boddhaol. Yn ychwanegol at y swm sylfaenol sy’n daladwy o dan y contract (£ 1150 y mis calendr) telir costau teithio angenrheidiol a chostau cymeradwy eraill hefyd.

Mae’r disgrifiad swydd a’r fanyleb person ynghlwm. Gwahoddir ceisiadau nad ydynt yn fwy na chwe ochr A4, gan ddangos profiad perthnasol yr ymgeisydd, sut y maent yn gweddu i fanyleb yr unigolyn a sut y byddai’r ymgeisydd yn mynd i’r afael â’r tasgau a nodwyd i ddechrau. Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy e-bost i walkingwellcarmarthenshire@gmail.com neu drwy gysylltu â Rheolwr Prosiect cyffredinol WWWW, Graham Peake, ar 01646 624861.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 15 Hydref 2019

Dylid anfon ceisiadau trwy e-bost at

walkingwellcarmarthenshire@gmail.co

Job Description and printable advert

WWWW Carmarthen Job Description and Person Skills

Advert texts Carmarthenshire WWWW Co-ordinator FINAL